Go to content

1. Introduktion

Denna rapport är beställd av Gränsregionen Innlandet-Dalarna med syftet att ta fram statistik över gränsregionen Innlandet-Dalarna (inklusive Värmland) med fokus på kompetensförsörjning i gränskommunerna mellan Sverige och Norge. Målet med uppdraget är att genom statistik få fram en bild av vilka yrken och sektorer som växt under de senaste tio åren, samt att diskutera framtida behov när det kommer till kompetensförsörjning. Det ingår även ett uppdrag att titta specifikt på gränspendlingsstatistik och vilka möjligheter det finns till nya sätt att ta fram sådan statistik. Detta uppdrag kommer att presenteras separat.
Pandemin innebar ett stresstest för arbetsmarknaden och hade initialt en stor påverkan med ökning i arbetslöshet och permitteringar.
Jokinen, J, C. & Norlén, G. ”Labour market impacts of Covid-19” i State of the Noric Region 2022, red. Norlén, G., Randall, L., Sánchez Gassen N. & Tapia, C. (Nordic Council of Ministers, Nordregio). DOI: 10.6027/R2022:2.1403-2503
Återhämtningen efter pandemin har dock varit oväntat stark och har med förnyad styrka belyst de långsiktiga utmaningarna gällande kompetensförsörjning.
Causa, O., et al. (2022), "The post-COVID-19 rise in labour shortages", OECD Economics Department Working Papers, No. 1721, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e60c2d1c-en.
Under det andra kvartalet 2022 var sysselsättningen på rekordhög nivå i samtliga nordiska länder vilket tyder på en stark efterfrågan inom många sektorer. Utöver de konjunkturfaktorer som finns, och som per definition varierar över tid, så finns det även mer långsiktiga trender som påverkar arbetsmarknaden. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har bland annat lyft fram demografisk förändring, den gröna omställningen, teknologisk förändring och globalisering som exempel på sådana megatrender.
ILO. Inception Report for the Global Commission on the Future of Work (ILO, 2019). Hämtad från: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591502.pdf 
Kompetensbrist finns inom alla typer av arbetsmarknader, såväl urbana som rurala. Behoven och utmaningar skiljer sig dock åt, inte minst gällande tillförsel av arbetskraft. I en rapport som den svenska regeringen beställde från Tillväxtverket 2020 var en av slutsatserna att landsbygdsperspektivet och de specifika bristyrken som efterfrågas av landsbygdskommuner är något som borde uppmärksammas mer i litteraturen om kompetensförsörjning.
Tillväxtverket. Landsbygders kompetensförsörjning – redovisning till regeringen. (Tillväxtverket, DNR Ä 2019-1134, 2020).
 
Utmaningen för gränskommunerna i Innlandet-Dalarna-Värmland är på många sätt typiska för lokala arbetsmarknader i glesbefolkade områden, med en krympande arbetsför och åldrande befolkning, ett begränsat utbud av arbetskraft med rätt kompetenser och säsongsvariationer i såväl utbud som efterfråga av arbetskraft. Här finns dock också möjligheter som till exempel att dra nytta av sina styrkor inom bioekonomin som är viktig för den gröna omställningen och besöksnäringen. Förhoppningsvis kan denna rapport bidra till en bättre förståelse för de utmaningar och möjligheter som arbetsmarknaderna i gränskommunerna står inför.

1.1. Syfte och disposition

Syftet med den här rapporten är att ta fram statistik över gränsregionen Innlandet-Dalarna (inklusive Värmland) med fokus på kompetensförsörjning i gränskommunerna mellan Sverige och Norge. Rapporten består av:
  • ett inledande kapitel som beskriver gränskommunernas geografi, karaktäristik och flöden. 
  • Ett kapitel som fokuserar på demografin vilket är avgörande för att förstå utbudet av arbetskraft. 
  • Ett kapitel som mer övergripande beskriver arbetsmarknaden och ett kapitel som tittar mer specifikt på vilka jobba som finns i gränskommunerna och hur de har utvecklats över tid. 
  • Ett avslutande kapitel med en sammanfattande framtidsspaning.