Gå till innehållet

Appendix A-D

Appendix A
Tema 1 och 2 (avslutad 12 september 2023)
Databas
Sökning
Träffar
JSTOR
1
(((((Cohousing) OR (co‐housing) OR ("Collaborative housing")) OR ("Collective housing")) OR ("community* housing")) OR ("self‐organ* housing"))
3981
 
2
(1) AND Manuell avgränsning i databas: 2000‐20023, artiklar, En, Sv (inga fler träffar nordiska språk)
768
 
3
(1) AND (2) AND (afford*)
339
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
5
Scopus
1
ALL ( ( ( ( ( ( co*housing ) ) OR ( "Collaborative housing" ) ) OR ( "Collective housing" ) ) OR ( "community* housing" ) ) OR ( "self‐organ* housing" ) )
4863
 
2
ALL ( ( ( ( ( ( co*housing ) ) OR ( "Collaborative housing" ) ) OR ( "Collective housing" ) ) OR ( "community* housing" ) ) OR ( "self‐organ* housing" ) ) AND PUBYEAR
> 1999 AND PUBYEAR < 2024 AND ( LIMIT‐TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "Swedish" ) OR LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "Danish" ) )
2794
 
3
ALL ( ( ( ( ( ( co*housing ) ) OR ( "Collaborative housing" ) ) OR ( "Collective housing" ) ) OR ( "community* housing" ) ) OR ( "self‐organ* housing" ) ) AND "afford*" AND PUBYEAR > 1999 AND PUBYEAR < 2024 AND ( LIMIT‐TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "Swedish" ) OR LIMIT‐TO ( LANGUAGE , "Danish" ) )
681
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
20
Web of Science
1
(((((Cohousing) OR (co‐housing)) OR ("Collaborative housing")) OR ("Collective housing")) OR ("community* housing")) OR ("self‐organ* housing"))
1377
 
2
1 AND Manuell avgränsning i databas: 2000‐2023, artiklar, En, Sv, Dk (inga fler träffar nordiska språk)
977
 
3
1 AND 2 AND (afford*)
73
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
11
Springer Link
1
(((((Cohousing) OR (co‐houisng)) OR ("Collaborative housing")) OR ("Collective housing")) OR ("community* housing")) OR ("self‐organ* housing"))
13 302
 
2
1 AND Manuell avgränsning i databas: 2000‐2023, artiklar, En, Sv, Dk (inga fler träffar nordiska språk)
3008
 
3
1 AND 2 AND (afford*)
702
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
8
Appendix B
Tema 3 (sökning avslutad 12 september 2023)
Databas
Sökning
Träffar
Heinonline
1
((("Collaborative housing") OR ("cohousing") OR ("co‐op* housing") OR ("collect* housing") OR ("communal housing") OR ("community land trust*") OR ("housing
co‐op*") OR ("housing coop*") OR ("housing commons") OR ("Community housing")))
2606
 
2
(1) AND (((ownership) OR (tenant) OR (tenancy) OR (tenan*) OR (contract) OR (liability) OR (liabili*) OR (dispute) OR (resolution) OR (planning) OR (zoning) OR
(tenure)OR (mediation)))
452
 
3
(1) AND (2) manuell avgränsning i databas för år 2000‐2023, artiklar och språk (en, sv, no, dk)
291
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
50
Westlaw
1
((("Collaborative housing") OR ("cohousing") OR ("co‐op* housing") OR ("collect* housing") OR ("communal housing") OR ("community land trust*") OR ("housing co‐op*") OR ("housing coop*") OR ("housing commons") OR ("Community housing")))
3090
 
2
(1) AND (((ownership) OR (tenant) OR (tenancy) OR (tenan*) OR (contract) OR (liability) OR (liabili*) OR (dispute) OR (resolution) OR (planning) OR (zoning) OR (tenure)OR (mediation)))
2096
 
3
(1) AND (2) manuell avgränsning i databas för år 2000‐2023, artiklar och språk (en, sv, no, dk)
681
 
4
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
96
Lovdata
1
kollektivhus
3
 
2
boligsamvirke
7
 
3
co‐housing
0
 
4
cohousing
0
 
5
collaborative housing
0
 
6
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
0
Karnov
1
seniorbofællesskaber
0
 
2
aeldreboliger
34
 
3
Fællesbyg
0
 
4
ungdomsboliger
19
 
5
bofællesskaber
37
 
6
almene boliger
108
 
7
"co‐housing"
0
 
8
"cohousing"
0
 
9
"collaborative housing"
0
 
10
"andelsboliger"
280
 
11
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
10
JUNO
1
kollektivhus
3
 
2
bogemenskap
7
 
3
byggemenskap
0
 
4
"co‐housing"
0
 
5
"cohousing"
0
 
6
"collaborative housing"
0
 
7
Title abstract (exclusion/inclusion criteria)
0
Appendix C
TEMA 1‐2 Sökrapport: databaser och handsökningar (artiklar), hemsidor (utredningar och rapporter)
Databas
Sökträffar
Sökträffar efter initial avgränsning*
Sökträffar efter tematisk sökavgränsning**
Sökträffar efter inkluderings‐exkluderings­kriterier tillämpats
Jstor
3981
768
339
5
Scopus
4863
2794
681
20
Web of Science
1377
977
73
11
Springer Link
13 302
3008
702
8
TOTAL
23 523
7547
1795
44
Handsökningar
6
Hemsidesträffar
9
* Initial avgränsning med användning av databassökfunktioner: 2000‐ 2023, språk (en, sv, no, dk), vetenskapliga artiklar
** search term: afford*
Flödesschema över databaser
Jstor
Scopus
Web of Science
Springer Link
Sökning 1
3981
4863
1377
13 302
Sökning 1-4
5
20
11
8
Fulltextläsning, dubletter borttagna
34
Inkluderade i review
30
Lista inkluderings‐ och exkluderingskriterier tema 1 och 2
Inkludering
(vanliga) skäl för exkludering
Gemenskapsform
Intention att bo i en social gemenskap i inital såväl som förvaltningsskede (Fromm, 2012)
Saknas intention om social gemenskap i boendet. Annan gemenskapsintention som miljö, eko, odling.
Boendeform
Hyresformer, ägandeformer (direkt och indirekt, t.ex. ägarlägenhet, bostadsrätt) individuella lägenheter och gemensamma ytor
Boendeform utan separata individuella lägenheter.
Utveckling och initiativtagare
Initierad av boende och eller externa stakeholders med mål att hålla kostnad för boende lägre
Framtida boende medverkar knappt/inte alls i utvecklings­stadiet. Traditionell bostadsrätt, kollektiv hyresrätt som utvecklas av extern aktör enligt eget framtaget/mainstream koncept. Marknadsmässig vinst möjlig vid exit.
Ämnesområden
Samhällsvetenskap
Medicin, psykologi, arkitektur, design, hemlöshet,
diskrimi­nering, miljö, migration, hälsa, artiklar om uppfattningar och attityder om att bo tillsammans
Material/källor
Artiklar: publicerade, tillgänglig online, peerreview, editorial peer review, ingen dokumenterad peer review.
Rapporter, conference papers, korta case studier, kommen­tarer, bokrecensioner, fulltext inte tillgänglig via databas.
Geografiskt fokus
Artikel med huvudsaklig europeiskt fokus
Fokus på USA, Australien
Språk
Engelska, svenska, norska eller danska
Abstract engelska men fulltext spanska eller franska
Publiceringsdatum
2000‐2023 (fram till september)
2023 inte publicerad fulltext, oktober-december
Appendix D
TEMA 3 Sökrapport: databaser och handsökningar (artiklar), hemsidor (utredningar och rapporter)
Databas
Sökträffar
Sökträffar efter tematisk sökavgränsning*
Sökträffar efter initial avgränsning**
Sökträffar efter inkluderings‐exkluderings­kriterier tillämpats
Heinonline
2606
452
291
50
Westlaw
3090
2096
681
96
Lovdata
10
N/A***
N/A***
0
Karnov
478
N/A***
N/A***
10
Juno
10
N/A***
N/A***
0
TOTAL
6194
2548
972
156
Handsökningar
3
Hemsidesträffar
5
* Initial avgränsning med användning av tematiska sökord
** Initial avgränsning med användning av databassökfunktioner: 2000‐2023, språk (en, sv, no, dk), vetenskapliga artiklar
*** Sökning inte genomförd på grund av att databasen inte stöder sökfunktionen/för få träffar
Flödesschema över databaser
Databas
Helionline
Westlaw
Lovdata
Karnov
Juno
Sökning 1
2606
3090
10
478
10
Sökning 1-4
50
96
0
10
0
Fulltextläsning, dubletter borttagna
28
Inkluderade i review efter närläsning
23
Lista inkluderings‐ och exkluderingskriterier tema 3
Inkludering
(vanliga) skäl för exkludering
Gemenskapsform
Intention att bo i en social gemenskap i inital såväl som förvaltningsskede (Fromm, 2012)
Saknas intention om social gemenskap i boendet. Annan gemenskapsintention som miljö, eko, odling.
Boendeform
Hyresformer, ägandeformer (direkt och indirekt, t.ex. ägarlägenhet, bostadsrätt) individuella lägenheter och gemensamma ytor
Enbart traditionella former av hyra, condominium, Home owners association (motsvarande för skandinavisk rätt)
Utveckling och initiativtagare
Initierad av boende och eller externa stakeholders med mål att hålla kostnad för boende lägre
Framtida boende medverkar knappt/inte alls i utveck­lings­stadiet. Traditionell bostadsrätt, kollektiv hyresrätt som utvecklas av extern aktör enligt eget framtaget/mainstream koncept
Ämnesområden
Fastighetsrätt, property law, hyresrätt, bostadsrätt, condominium, plan‐ och byggrätt, avtalsrätt
Skatt, hemlöshet, diskriminering, miljö, upp­handling, allmän rättslära, bank och finans, polisrätt, mobila hem, mänskliga rättigheter, urfolk, delnings­ekonomi, rättshistoria, psykia­tri­rätt, moms, migration.
Material/källor
Artiklar: publicerade, tillgänglig online, peerreview, editorial peer review, ingen dokumenterad peer review.
Rapporter, conference papers, rätts­falls­kommentarer, kommentarer, remissvar, bok­recensioner, fulltext inte tillgänglig via databas.
Geografiskt fokus
Artikel med huvudsaklig europeiskt fokus, andra väster­ländska rättsordningar; USA (civil law, common law, scandinavian law)
Orientaliska och blandade rättsordningar; Japan, Kina, afrikanska stater
Språk
Engelska, svenska, norska eller danska
Abstract engelska men fulltext spanska eller franska
Publiceringsdatum
2000‐2023 (fram till september)
2023 inte publicerad fulltext, oktober-december